Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Odesláním objednávky v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

   Informace pro spotřebitele

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt/službu, je mojí zákonnou povinností informovat vás o mojí firmě a o pravidlech mého obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

   Jak mne můžete kontaktovat

Prodávajícím je Zora Zamecnikova Czech Wells, registrovaná jako UTR 3514267855 (totéž jako české IČO) ve Velké Británii. Všechny moje prodeje jsou uskutečněny v anglických librách a při platbě kartou je odpovídající částka stažená ve vaší měně.

 • Pro on-line komunikaci: zora@czechwells.com
 • Pro vyřizování reklamace: zora@czechwells.com
 • Telefon: +440 7517 481 234 – pouze v případě dotazů, nikoli reklamace.
 • V případě reklamace požaduju písemnou on-line komunikaci z důvodu jasné a spolehlivé registrace všech požadavků. Běžně odpovídám nejpozději do 24 hodin. Pokud se tak nestane, prosím kontaktujte mne znovu, zřejmě ke mne váš email nedorazil.

   Jak obchoduju

 • Jsem registrovaný sociální podnik Zora Zamecnikova Czech Wells, který mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (e-booky, online i živé vzdělávací programy, webináře, semináře, osobní konzultace) v oblasti osobního růstu a transformace. Více o mých produktech se dozvíte na mých stránkách.
 • Pokud nabízím fyzické produkty ke koupi na e-shopu, vždy se jedná o webové stránky a obchodní podmínky třetí strany, na jejíž webové stránky k nákupu budete převedeni. Za tyto obchodní podmínky a reklamace nenesu žádnou odpovědnost a nemohu je nikterak ovlivnit. Vždy je potřeba jednat přímo s třetí stranou, kde jste fyzický produkt zakoupili. A je její povinností s vámi reklamaci řešit.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce na českých webech, v anglickém jazyce na anglických webech. Na e-shopech třetích stran si můžete sami nastavit jazyk ke čtení, který vám nejlépe vyhovuje.
 • Smlouvu s vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní vámi vybraného produktu/služby. Webovým rozhraním jste vedeni jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit. Všechny tyto prodeje jsou uskutečněny v anglických librách a při platbě kartou je odpovídající částka stažená ve vaší měně.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání nejsou účtovány. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky. Odesláním objednávky stvrzujete,
  • že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy,
  • že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (jsou uvedeny v každém prodejním formuláři)
  • a že s nimi souhlasíte.
  • Vámi uvedené údaje o vás v objednávce považuju za správné a pravdivé.
 • Bezpečnost vašich údajů. Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Moje bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. Vaše údaje v žádném případě nejsou předávány/prodávány třetím stranám za účelem marketingu. Vše slouží jenom a pouze pro moje vlastní obchodní a marketingové aktivity.

  Moje produkty a služby

Označení produktu nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní. Ráda bychom vás upozornila, že moje produkty (online vzdělávací programy, e-booky, webináře, semináře)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez mého souhlasu je zakázáno.
Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje a transformace. Informace, které zprostředkovávám při svých osobních konzultacích, ve svých programech a e-boocích jsou pouze návody a doporučení – nejsem zodpovědná za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, ochotě na sobě pracovat apod.
Informace obsažené v těchto produktech také nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka jako například lékaře, právníka apod.  Pokud jsou uvedeny odkazy na služby třetích stran, jste zodpovědni za vlastní ověření si aktuálního  stavu informací.
Zákazník rozumí tomu, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit běžné technické požadavky (např. aktualizovaný software) a mít základní IT dovednosti pro používání internetu. V případě nedostatečných technických podmínek a dovedností může být omezena funkcionalita produktu.

   Cena, způsob platby a dodání

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s DPH nebo bez DPH (v angličtině VAT). Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.
Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

  Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění

Podmínky, lhůta a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy v případě fyzických produktů na e-shopech třetích stran jsou uvedeny na webech těchto třetích stran. Tyto podmínky já nemohu ovlivnit a nenesu za ně zodpovědnost.
Pokud  právní vztah založený kupní smlouvou mých vlastních produktů a služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí anglickým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   Garance vrácení peněz

Protože mi záleží na vaší spokojenosti s mými vlastními online produkty, poskytuju u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do 14 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudou spokojeni. Tato garance vrácení peněz se nevztahuje na živé akce, workshopy a osobní konzultace, kde pracuju s klienty osobně.

   Závěrečná ustanovení

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné od 25. května 2018.
Zora Zámečníková